Dangoswch gariad. Siopa'n Lleol

I gael gwybod mwy am Ganol Trefi'r Fro a sut y gallwch gefnogi'ch stryd fawr, dilynwch @valetowncentres / @canfannaudrefiyfro ar gyfryngau cymdeithasol

Mae siopwyr ar draws Bro Morgannwg yn cael eu hannog i "ddangos cariad a siopa'n lleol" fel rhan o ymgyrch fawr gyda'r nod o ysgogi gwariant lleol.

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn galw ar bobl i fynd i ganol eu trefi lleol yn Y Barri, Y Bont-faen, Penarth a Llanilltud Fawr mewn ymgais i gefnogi ei busnesau annibynnol.

Mae'r cyngor yn gwneud yr alwad wrth iddo lansio ei ymgyrch 'Shop Local' Canol Trefi'r Fro, sy'n ceisio cynorthwyo strydoedd mawr ar draws y Fro sydd wedi gweld masnach yn cael ei heffeithio'n ddifrifol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Ar ôl goroesi heriau digynsail pandemig COVID19, mae'r stryd fawr ym Mro Morgannwg yn parhau i wynebu cyfnod anodd oherwydd arferion siopa newidiol defnyddwyr a'r heriau economaidd ehangach y mae'r wlad yn eu hwynebu.

Daw hyn ar ôl i ymchwil gan y cyngor ddatgelu bod 94% o fusnesau yn dweud eu bod yn poeni am yr effaith barhaus y mae argyfwng costau byw/ynni yn ei chael arnynt.

Mewn ymgais i annog pobl i gefnogi busnesau canol trefi, bydd yr ymgyrch yn tynnu sylw at y rhesymau cadarnhaol niferus i bobl 'siopa'n lleol' a chefnogi masnachwyr lleol.

Mae ei hymchwil yn dangos, am bob £5 yr wythnos sy'n cael ei wario mewn busnesau annibynnol lleol yng nghanol pedair tref y Fro, y bydd £26 miliwn yn cael ei aredig yn ôl i'r economi leol bob blwyddyn.

Mae'r cyngor yn annog siopwyr i gefnogi eu strydoedd mawr lleol yn ystod y cyfnod heriol hwn, ac ychwanegodd bod "eu hangen arnoch nawr yn fwy nag erioed".

Bronwen Brooks, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gynaliadwyedd Lleoedd meddai:

"Mae'r blynyddoedd diwethaf wedi cael effaith ddinistriol ar ein masnachwyr annibynnol ar draws canol trefi'r Fro. Nid yn unig maen nhw wedi wynebu pandemig y coronafeirws, ond maen nhw nawr yn delio â chostau parhaus o fyw ac argyfyngau ynni. Mae busnesau sy'n cael eu rhedeg yn annibynnol yn gwbl ddibynnol ar gefnogaeth pobl leol er mwyn goroesi - heb hynny ni fydd ein strydoedd mawr yn ffynnu.
Dyna pam rydym yn lansio ein hymgyrch 'Siop yn Lleol' Canol Trefi'r Fro ac yn cefnogi'n llwyr y tu ôl i'n masnachwyr annibynnol hanfodol. Byddem yn annog pawb i 'ddangos cariad a siopa'n lleol' i gefnogi busnesau yn y Bont-faen, Y Barri, Penarth a Llanilltud Fawr.
Mae ein hymchwil yn dangos bod pobl leol yn dweud eu bod yn awyddus i siopa'n lleol ac mae'n rhaid cyfieithu hyn i weithredu ar ein strydoedd mawr. Dangoswch eich cefnogaeth a meddyliwch yn lleol, maen nhw eich angen chi nawr yn fwy nag erioed."
"Mae canol ein trefi yn cynnig dewis eang ac amrywiol o fanwerthwyr a thrwy gefnogi masnachwyr annibynnol bach ar eich stryd fawr, nid yn unig rydych chi'n cefnogi busnes lleol, rydych chi'n buddsoddi yn eich cymuned leol, gan ei gwneud yn lle gwell i fyw, gweithio ac ymweld ag ef; rhoi hwb i'ch economi leol, wrth greu a diogelu swyddi lleol; lleihau eich ôl troed carbon, sy'n well i'r amgylchedd a'ch iechyd; a diogelu calon eich cymuned, gan helpu canol eich tref leol i ffynnu"

Mae pob pryniant bach, mewn gwirionedd, yn gwneud gwahaniaeth mawr pan fyddwch yn siopa'n lleol, felly byddem yn croesawu cefnogaeth pawb.

Cefnogir yr Ymgyrch gan Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, y Cynghorydd Lis Burnett, a Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gynaliadwy. Lleoedd Cllr Bronwen Brooks

Penarth Traders - Masnachwyr Penarth

Masnachwyr y Barri, sy'n cynrychioli Heol Holton, y Stryd Fawr, Park Crescent, Broad Street and the Goodsheds - Masnachwyr o'r Barri, yn cynrychioli Heol Holton, y Stryd Fawr, Cilgant y Parc, Broad Street a'r Goodsheds

Masnachwyr Llanilltud Fawr - Masnachwyr Llanilltyd Fawr

Cowbridge Traders - Masnachwyr Y Bont-Faen

Cofiwch ddilyn @valetowncentres / @canfannaudrefiyfro ar gyfryngau cymdeithasol neu cliciwch ar y baneri isod.

VZTA App

Vale town centres are becoming digital smart towns thanks to the VZTA app, allowing local people to explore and discover what local traders have to offer from the palm of their hand.

Download the app from the Apple App Store or Google Play. Simply search 'VZTA'

The Vale Town Centres campaign is co-ordinated by the Vale of Glamorgan Council and funded by the UK Government through the Shared Prosperity Scheme.

Awdur:
Gwersylla ym Mro Morgannwg

Dewiswch Bwnc ysbrydoliaeth arall

Eicon Chwith
Gweld yr holl YSBRYDOLIAETH