Eicon Atyniad

Fferm Amelia Trust 

Archebu Atyniad 
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Amdan

Fferm Amelia Trust 

Mae ein Fferm Gofal unigryw yn atyniad awyr agored i ymwelwyr i deuluoedd, ac elusen sy'n cefnogi pobl ddifreintiedig a bregus ar draws de Cymru. Mae'r Fferm y maint perffaith i dreulio bore neu brynhawn. Ar agor bob dydd heblaw am ddiwrnod Nadolig, rydym yn annog ein hymwelwyr i fwynhau bod yn yr awyr iach drwy'r flwyddyn! Beth i'w Ddisgwyl Gyda digon o le agored a maes chwarae awyr agored, mae llawer o gyfleoedd i rai bach adael stêm. Yn ogystal â gwylio ein hanifeiliaid, gallwch archwilio ein teithiau cerdded coetir hyfryd, sylwi ar fywyd gwyllt brodorol, darganfod ein pwll, a dod o hyd i'n cuddfan adar. Dewch â phicnic gyda chi i'w fwynhau ar un o'r meinciau picnic sydd wedi'u dotio o amgylch ein tiroedd a'n coetir. Ein Hanifeiliaid Mae gennym ni bob math o anifeiliaid ar y Fferm, o asynnod a degus, i eifr a moch cwta! Fe welwch ein hanifeiliaid mwy yn ein padogau awyr agored, gan gynnwys ein asynnod, merlod, geifr, defaid, ac alpacas. Yng Nghanolfan yr Anifeiliaid Bach, fe welwch ein moch cwta, cwningod, adar, degws, a fferrau. Mae'r rhan fwyaf o'n hanifeiliaid yn anifeiliaid achub, ac felly ar gyfer iechyd a diogelwch ein hanifeiliaid a'n hymwelwyr, yn anffodus, nid ydych yn gallu bwydo na strôc yr anifeiliaid. Cael y gorau o'ch ymweliad Ni yng nghefn gwlad a'r llwybrau yn gallu bod yn fwdlyd - yn enwedig pan mae hi wedi bod yn bwrw glaw. Paciwch eich ffynhonnau/esgidiau a gwrth-ddŵr i sicrhau eich bod yn gallu cael hwyl ar y Fferm, beth bynnag fo'r tywydd!
Cadwch lygad ar ein tudalennau a'n gwefannau cyfryngau cymdeithasol am wybodaeth am ddigwyddiadau arbennig ac am ddiweddariadau rheolaidd am ein hanifeiliaid hyfryd! Sut i gyrraedd yma a pharcio Wedi'i leoli lôn bum milltir yn Y Barri, rydym yn agos iawn at Gaerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr, a Llantrisant. Mae parcio am ddim ac mae digon o le i ymwelwyr. Hygyrchedd Mae'r rhan fwyaf o'r Fferm yn wastad ac mae ar gael ar gyfer cadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn, gan gynnwys Llwybr Gnome a Tylwyth Teg yn y coetir. Fodd bynnag, pan fu'n bwrw glaw, gall y ddaear fynd yn fwdlyd iawn, a gall hyn wneud rhai ardaloedd yn anodd eu llywio. Gellir dod o hyd i gyfleusterau newid babanod a thoiled anabl tu ôl i'r caffi. Ein Helusen Rydyn ni'n cefnogi pobl ifanc difreintiedig a bregus ledled de Cymru sy'n cael trafferth mewn addysg prif ffrwd. Yn ystod y tymor, rydyn ni'n rhedeg darpariaeth addysg amgen o'r enw rhaglen GROW sy'n helpu i ddysgu sgiliau hanfodol i bobl ifanc ar adeg dyngedfennol yn eu bywydau. Mae pobl ifanc ar raglen GROW yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys gwaith coed, gofal anifeiliaid, cerddoriaeth, coginio, ac iechyd a lles. Mae'r holl arian o werthu tocynnau yn mynd yn ôl i'n helusen i'n helpu ni i gefnogi pobl ifanc a chadw'r Fferm ar agor i bawb gael ei mwynhau. Mae Fferm Ymddiriedolaeth Amelia yn le arbennig i lawer o bobl ac mae'n atyniad gwirioneddol unigryw i ymwelwyr yn y Fro.
Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Dyfarniad Croeso Beicwyr 
Dyfarniad Aur 
Dyfarniad Barod Amdani 
Gwobr VAQAS
Dyfarniad Croeso Ceddwyr 
Gwobr WATO

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

Lleoliad Yr Atyniad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Fferm Amelia Trust 
Eicon Chwith
Gweld pob Atyniad