Eicon Digwyddiadau

Rhannwch y cariad Dydd Sant Ffolant hwn

Archebu tocynnau
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Amdan

Rhannwch y cariad Dydd Sant Ffolant hwn

Mae Dydd Sant Ffolant yn ymwneud â chariad, ac nid oes unrhyw beth yr ydym yn ei garu yn fwy na'r anifeiliaid hyfryd sy'n galw Ymddiriedolaeth Amelia Cartref. Dydd Sant Ffolant hwn, hoffem wahodd y teulu cyfan i ymuno â ni am ddiwrnod o werthfawrogiad anifeiliaid!

Beth i'w ddisgwyl:

  • Bydd aelod o'n tîm Gofal Anifeiliaid yn y Ganolfan Anifeiliaid i ddweud mwy wrthych am ein hanifeiliaid bach, gan gynnwys ein cwningod, ffuredau, moch cwta, degus, ac wrth gwrs, ein hymlusgiaid. Galwch i mewn a sgwrsio â'r tîm, rhowch groom i'r anifeiliaid a rhywfaint o gariad. Bydd yr anifeiliaid i chi ryngweithio â nhw yn amrywio trwy gydol y dydd, felly rhowch wybod i'r tîm os oes rhywun penodol yr hoffech chi ei gyfarfod.
  • Drwy gydol y dydd bydd sgyrsiau anifeiliaid yn ein padogau awyr agored, gan roi cyfle i chi ddod i adnabod ein asynnod, moch, geifr a mwy.
  • Ewch draw i'n Canolfan Astudio Maes i roi cynnig ar grefft hyfryd!

Yn ogystal â'r gweithgareddau hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn sylwi ar fywyd gwyllt yn y coed, yn archwilio llwybrau'r coetir, yn chwarae yn y parc awyr agored, ac yn gwneud y gorau o ddiwrnod yng nghefn gwlad gogoneddus. Gall dim ond amser byr y tu allan helpu i roi hwb i'ch hwyliau a lleihau straen, a bydd rhai bach wrth eu bodd yn archwilio golygfeydd a synau natur. Dewch â'ch esgidiau a'ch dillad dal dŵr fel y gallwch gael hwyl, beth bynnag fo'r tywydd!

Mae ein diwrnod digwyddiad Rhannu'r Cariad yn ffordd i ni godi arian i'n helusen fach. Mae'r arian a dderbyniwn o werthiant tocynnau yn ein galluogi i barhau i roi cyfle i bobl ifanc yn eu harddegau yn y gymuned leol gael dyfodol mwy disglair, yn ogystal â gofalu am ein hanifeiliaid, a chadw'r safle ar agor i bawb ei fwynhau.

Tocynnau ar gyfer ein digwyddiad Rhannu'r Cariad pan gânt eu prynu ar-lein:

£6.50

Rhaid prynu tocynnau ar gyfer pob oedolyn a phlentyn dros 2 oed. Bydd tocynnau a brynir wrth y giât yn £7 y person.

Allwn ni ddim aros i'ch croesawu chi i Fferm Ymddiriedolaeth Amelia!

Gwybodaeth Bwysig:

  • Bydd Bro Coffi ar y safle yn gweini diodydd poeth a byrbrydau, gan fod ein caffi ar gau i'w adnewyddu ar hyn o bryd.
  • Rhaid i bob oedolyn a phlentyn 2 oed a hŷn gael eu tocyn eu hunain.
  • Rhaid i bob ymwelydd fod oddi ar y safle erbyn 4.30pm
  • Sylwch: ni allwn roi ad-daliadau ac nid oes modd trosglwyddo tocynnau. Bydd ymweliadau yn mynd yn eu blaenau yn y glaw, ni roddir ad-daliadau na chredydau os yw'r tywydd yn wael oni bai ein bod yn penderfynu nad yw'n ddiogel agor.
  • Caniateir cŵn ond cadwch nhw ar dennyn bob amser a chodi unrhyw lanast

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Lleoliad

Lleoliad y Digwyddiad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Rhannwch y cariad Dydd Sant Ffolant hwn
Eicon Chwith
Gweld pob Digwyddiad